Bases de l’ajut Micaela Chalmeta

abr. 23, 2016

convocatòria beca
convocatòria beca

BASES GENERALS PER SOL∙LICITAR ELS AJUTS “MICAELA CHALMETA” 2016 PER CONSTITUIR UNA COOPERATIVA DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

ENTITAT CONVOCANT:

La present convocatòria d’ajuts es promou des de l’Associació per l’Impuls de l’Economia Cooperativa i Comunitària de Sants‐Montjuïc constituïda com una aposta jurídica i estratègica de la xarxa d’economia social i solidària. L’associació, segons els seus estatuts, persegueix la promoció, creació, consolidació i intercooperació d’iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària al Districte de Sants‐Montjuïc.

ELS AJUTS “Micaela Chalmeta”:

Micaela Chalmeta era una coneguda militant socialista que, ja el 1903, feia de redactora, sota el pseudònim d’Amparo Martí, a la publicació Guerra Social. Anticlerical i antimilitarista, Chalmeta va donar suport i va participar a la vaga general revolucionària de 1909 i va liderar assalts de dones a botigues de queviures durant l’època de carestia i atur que va patir el proletariat català al llarg de la Primera Guerra Mundial. Participava activament del moviment cooperativista català i van fundar la cooperativa Economia Social d’Hostafrancs i, més tard, va participar del Model del Segle XX, a Sants. Una de les aportacions més importants que va fer Chalmeta, juntament amb la seva filla Empar, al cooperativisme de l’època va ser la lluita per la participació de les dones en el moviment.   Els ajuts “Micaela Chalmeta” pretenen honrar la memòria d’aquest compromís amb la transformació social mitjançant la cooperació a través del foment de mesures o programes de suport a la creació de noves cooperatives compromeses amb aquesta transformació.

OBJECTE GENERAL DELS AJUTS:

L’objecte de les presents Bases és la regulació de la concessió d’ajuts per la constitució d’una Cooperativa dins de l’Economia Social i Solidària a través d’iniciatives i projectes d’economia comunitària al Districte de Sants ‐ Montjuïc. La Cooperativa es constituirà amb allò establert per la Llei de Cooperatives de Catalunya, podent ser de qualsevol de les tipologies previstes: de consumidores i usuàries, de serveis, de treball associat, de crèdit, d’ensenyament, etc. El terme d’Economia Social i Solidària es refereix a la pràctica econòmica i moviment social que proposa i exerceix l’economia al servei de les persones, organitzades democràticament, amb responsabilitat social i arrelament territorial. Es desplega en tots els cicles de l’activitat econòmica: producció, comercialització, consum, crèdit, gestió de recursos i distribució d’excedents. Un dels seus horitzons més transformadors és la intercooperació i la consolidació de mercat social, una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, que funcioni amb criteris democràtics, ecològics, feministes i solidaris, construïda per empreses de l’economia social i solidària i per consumidors i estalviadors individuals i col∙lectius.

TERMINI DE CONVOCATÒRIA:

El termini de recepció de sol∙licituds finalitza el 15 de maig de 2016, i s’haurà de fer d’acord amb allò establert en les presents bases.

FINALITAT:

Atenent a l’objecte social exposat es proposa l’ajut per constituir una cooperativa com a suport econòmic, facilitant d’aquesta manera el procés inicial dels projectes.   La finalitat principal d’aquests ajuts és la d’enfortir la intercooperació i la consolidació del mercat social aportant als nous projectes cooperatius els recursos necessaris pel compliment dels següents objectius comuns:

 • Promoció de l’arrelament territorial i l’economia de proximitat, enfront a l’economia global dels mercats abstractes, atenent a les necessitats de les persones de l’entorn proper i donant suport al teixit econòmic local.
 • Enfortiment de la xarxa de l’Economia Social i Solidària a través de la intercooperació, millorant la intensitat i la qualitat de les relacions entre les iniciatives i la contribució a la generació d’un Mercat Social català.
 • Creació d’iniciatives econòmiques que garanteixin una presa de decisions horitzontal, així com la participació igualitària.
 • Promoció d’iniciatives dins l’economia feminista, que fugin del sistema patriarcal i de les desigualtats de gènere.
 • Desenvolupament d’una economia que afronti la resolució de les necessitats de forma integral, posant les persones al centre.
 • Reducció de l’impacte ambiental de l’activitat econòmica, promovent criteris ecològics i de sostenibilitat.
 • Practicar la intercooperació amb el territori i amb projectes de l’economia social, afavorint les relacions amb aquestes entitats tant en la contractació de productes o serveis, en l’accés al finançament, o destinant excedents a donar suport a iniciatives inscrites en l’economia social i solidària.
 • No tenir ànim de lucre i/o ser iniciativa social.

ÀMBIT D’APLICACIÓ:

S’hi inclouen totes les propostes amb voluntat de constituir una cooperativa segons els objectius comuns exposats prèviament. En tant que l’entitat convocant cerca el creixement del teixit cooperatiu al Districte de Sants‐Montjuïc, es prioritzaran aquelles propostes que sorgeixin d’aquest àmbit o que proposin traslladar‐s’hi, o bé aquelles propostes amb seu social en d’altres districtes de la ciutat de Barcelona que vinculin la seva activitat econòmica al Districte de Sants‐Montjuïc.

DURADA DELS AJUTS:

La constitució de la cooperativa i els acompanyaments tècnics derivats es realitzaran durant l’any natural de la concessió dels ajuts. S’entén per constitució de la cooperativa la seva inscripció en el Registre de Cooperatives corresponent i la seva alta d’activitats econòmiques i, si s’escau, dels contractes laborals associats al desenvolupament de l’activitat.

REQUISITS DE LES INICIATIVES:

Poden optar als ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria les associacions, els projectes comunitaris, els col∙lectius d’economies informals, i d’altres iniciatives sense afany de lucre que vulguin desenvolupar activitat econòmica segons els criteris que marca l’Economia Social i Solidària.

Els projectes sol∙licitants hauran de comptar com a mínim de tres persones físiques, essent aquestes tres persones les que esdevindran sòcies fundadores de la cooperativa.

TIPOLOGIA D’AJUTS:

Aquesta convocatòria d’ajuts contempla una dotació única de 3.000€ pel projecte escollit. Aquesta dotació es destina a cobrir tres aspectes vinculats a la creació de noves cooperatives i a aquells aspectes centrals per vetllar pel seu correcte funcionament: assessorament tècnic i formatiu pel desenvolupament del projecte econòmic, constitució de la cooperativa i dotació de capital social.

Assessorament tècnic i formatiu:

Un cop atorgats els ajuts es realitzarà un programa específic a les persones que formin part del projecte per tal de garantir una bona transferència de coneixements tant tècnics com formatius. Aquest acompanyament ha de permetre als integrants poder desenvolupar‐se amb els seu projecte econòmic de manera autònoma i emancipadora.

Constitució de la cooperativa:

Reunions prèvies de definició del projecte. Redacció dels Estatuts Socials i de l’Acta de Constitució. Escriptura pública i regularització de la situació fiscal i laboral de la cooperativa. Alta d’activitats econòmiques. Inscripció en el Registre de Cooperatives i taxes associades.

Dotació de capital social:

Aquests ajuts inclouen la dotació d’una part del capital social necessari per tal de poder iniciar l’activitat econòmica dins la cooperativa. En el moment de realització de les aportacions de capital fundacional de la societat cooperativa, l’entitat convocant aportarà el 50% del capital mínim obligatori establert per la Llei de Cooperatives de Catalunya.

CALENDARI INDICATIU:

Les fases en què es divideix la concessió  són les següents:

 1. Publicació de la convocatòria en la pàgina web: sants.coop 24 d’ABRIL 2016
 2. Presentació de sol∙licituds fins 15 de MAIG 2016
 3. Estudi i valoració de projectes presentats MAIG 2016
 4. Resolució atorgament provisional MAIG 2016
 5. Resolució definitiva i publicació en la pàgina web: sants.coop 22 de MAIG 2016
 6. Desenvolupament de l’acompanyament i constitució MAIG ‐ DESEMBRE 2016

FORMALITZACIÓ DE LES SOL∙LICITUDS:

Les entitats han de respectar estrictament el format del formulari disponible a la pàgina web de l’Associació Impuls Cooperatiu (Sants.coop), completant tots els seus apartats i seguint‐ne les instruccions proposades. El formulari de sol∙licitud i tots els documents es poden presentar tant en català com en castellà. S’acceptaran sol∙licituds emplenades a mà i materials annexes que ajudin a la comprensió general del projecte. El formulari de la sol∙licitud es pot enviar de manera telemàtica al correu de l’Associació (impuls@sants.coop) o bé es pot entregar de forma física a la Cooperativa d’Arquitectes LaCol (c/Ciceró 5, Baixos) atenent a l’horari d’obertura.   Les persones interessades podran presentar sol∙licituds a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases i fins el dia 15 de Maig de 2016.

Totes aquelles sol∙licituds que no segueixin el procediment establert seran rebutjades de forma automàtica.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Amb la finalitat de garantir l’eficàcia i la transparència del procés, l’Associació per l’Impuls de l’Economia Cooperativa i Comunitària de Sants‐Montjuïc comptarà amb un jurat format principalment per persones externes per tal d’avaluar l’elegibilitat dels sol∙licitants i el mèrit de les seves propostes a través de criteris establerts.

El jurat estarà format per:

1 Membre de l’estructura tècnica del Coop57

1 Membre de la Xarxa d’Economia Solidària.

1 Xinxeta taronja del projecte Pam a Pam

1 Persona vinculada als moviments socials i cooperatius del barri i districte.

1 Membre de l’Associació de l’Impuls Cooperatiu de Sants

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PUNTUACIÓ

1. Criteris de PROJECTE Fins a 75

1.1   Objecte i finalitat del projecte. Pertinença respecte als objectius comuns d’aquestes Bases. Fins a 15

1.2   Pertinença al teixit associatiu ‐ cooperatiu de Sants‐Muntjuïc. Fins a 20

1.3   Definició clara del projecte i de la seva exposició. Fins a 10

1.4   Detecció de necessitats i resolució a través del projecte. Fins a 10

1.5   Viabilitat del projecte. Fins a 10

1.6   Recorregut previ del projecte abans de la sol∙licitud. Fins a 10

2. Criteris de COMUNITAT Fins a 65

2.1   Coherència del projecte en l’entorn on s’ubica. Fins a 15

2.2   Implicació d’altres entitats de l’ESS i de l’economia comunitària pel bon funcionament i realització del projecte presentat. Fins a 15

2.3   Nivell de participació de l’entorn en el projecte. Avaladores compromeses. Fins a 15

2.4   Nivell d’integració social de la proposta. Fins a 10

2.5   Retorn social que representa la proposta. Fins a 10

3. Criteris SOCIETARIS Fins a 50

3.1   Organització del treball dins de la proposta. Fins a 10

3.2   Definició clara de les persones participants i de la seva capacitació. Fins a 5

3.3   Nivell de participació dins de la proposta i governança del projecte i transparència. Fins a 15

3.4   Nivell de compromís amb les economies feministes i l’equitat de gènere. Fins a 10

3.5   Coherència, claredat i correcta elaboració de l’estructura econòmica, finances ètiques i forquilles salarials. Fins a 10

4. JUSTIFICACIÓ Fins a 10

4.1   Justificació per l’atorgament dels ajuts   Fins a 10

NOTA: Per a la concessió de l’ajut serà necessari obtenir un mínim de 100 punts, com a suma dels obtinguts en la valoració dels criteris exposats i tenir una puntuació superior a zero en tots i cada un dels criteris anteriors.

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

El jurat extern proposat per l’Associació de l’Impuls avaluarà les sol∙licituds presentades i resoldrà la convocatòria, comunicant els resultats per escrit a finals del mes de Maig de 2016.

La decisió de rebuig d’una sol∙licitud o de no concedir l’ajut es basarà en alguna de les següents raons:

 • Sol∙licitud fora de termini.
 • Incompliment d’algun dels requisits descrits a les Bases de la convocatòria.
 • No assolir la puntuació mínima necessària per l’atorgament (100 punts).

Un cop hagi finalitzat el procés d’avaluació es publicaran cada un dels resultats de les propostes presentades a la pàgina web de sants.coop.

QUANTIA DE L’AJUT:

L’import total que es consignarà en aquesta convocatòria és de: 3.000 euros.

La distribució d’aquesta quantia es fa atenent a una dotació per cadascuna de les línies dels ajuts anteriorment exposats:

 • Assessorament tècnic i formatiu: Fins a 750 euros en concepte de acompanyament tècnic i formatiu. Es desenvoluparà un programa atenent a les necessitats específiques del projecte.
 • Constitució de la cooperativa: Fins 750 euros en concepte de constitució de la cooperativa. Es contempla el treball associat per tal de tramitar la constitució de la cooperativa així com les despeses associades a la pròpia tramitació (notari, registre, compte corrent, etc.).
 • Dotació de capital social: Fins a 1.500 euros en concepte de capital social mínim. La cooperativa es constitueix amb un capital social mínim de 3.000 euros. L’ajut dota fins al 50% d’aquest capital social, fent que l’altre 50% sigui aportat per les futures sòcies de la cooperativa.

SEGUIMENT DEL PROCÉS i DIFUSIÓ:

Des de l’Associació de l’Impuls Cooperatiu es farà un seguiment del projecte en tot el procés i se’n farà una difusió en els principals canals en què participa l’Associació.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Per tal de resoldre dubtes o rebre suport amb el redactat del formulari, us podeu dirigir al correu de l’Associació: impuls@sants.coop.

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Per participar a la convocatòria has d’omplir el formulari de sol∙licitud. Pots enviar-lo de manera telemàtica al correu de l’Associació (impuls@sants.coop) o entregar-lo de forma física a la Cooperativa d’Arquitectes LaCol (c/Ciceró 5, Baixos) atenent a l’horari d’obertura.

Notícies destacades

4a #PrimaveraCooperativa2019 ? de Sants: Cultura, cooperativisme i comunitat

Dissabte 18 de maig d’11 del matí a 00 de la nit al Recinte de Can Batlló   ESPAIS DURANT TOT EL DIA -Fira de projectes i col.lectius de l'economia social i solidària del territori i de la ciutat i els projectes de Can Batlló a càrrec de l'Impuls Cooperatiu....

Cooperativitzem el solstici d’hivern!

Aquest desembre... ens trobareu a La Burxa! Al Número de desembre, hi trobareu a l'Impuls Cooperatiu de Sants, engegant la campanya: "Cooperativitzem el solstici", una acció comunicativa conjunta per animar a fer els regals de Nadal a través de les cooperatives del...

Floreixen les cooperatives al barri, arriba la 3a Primavera Cooperativa de Sants!

Aquest any... la Primavera Cooperativa Sants s'ha fet esperar una mica.. i arriba el 9 de juny!   Des de fa ja 3 anys, els projectes d'economia solidària, cooperativa i comunitària del barri sortim al carrer per compartir un dia d’activitats, xerrades i activitats...

Aquest lloc web fa ús de cookies amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari i obtenir informació estadística sobre la navegació. Si continueu navegant, considerarem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir més informació, així com saber com canviar-ne la configuració consultant la nostra Política de cookies.

ACCEPTAR ACEPTAR
Aviso de cookies